Obchodní podmínky prodeje zboží

Obchodní podmínky prodeje zboží

I. Úvodní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky prodeje zboží upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného obchodní společností AT Computers a.s., se sídlem     Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika, IČO 616 72 599, DIČ CZ61672599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, poddíl B, vložka 1975.Obchodní společnost AT Computers a.s. není prodávajícím, nečiní tedy nabídku na prodej zboží ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku – AT Computers a.s. je provozovatelem webového portálu – poskytovatelem služby pro obchodní síť svých obchodních partnerů, kteří prostřednictvím webového portálu AT Computers a.s. nabízejí zboží zákazníkům – kupujícím. 

2.      Prodávajícím je zákazníkem (kupujícím) vybraný subjekt, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku. Seznam prodávajících participujících na internetovém obchodu AT Computers a.s., je uveden ZDE . Prodávajícím ve smyslu těchto obchodních podmínek je každý subjekt, jehož identifikace je uvedená v seznamu a který je vybrán kupujícím k dodání jím objednaného zboží; obchodní podmínky jsou závazné pro všechny subjekty - prodávající uvedené v přiloženém seznamu.   

3.      Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba).

4.      Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

5.      Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která jedná jménem a na účet podnikatele.

6.      Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží pouze kupujícímu – spotřebiteli.   

7.      Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména dodávky hmotných produktů (např. stolní PC, notebooky, telefony, monitory, tiskárny, ostatní HW, spotřební a pomocný materiál, náhradní díly atd.), jakož i dodávky nehmotných produktů elektronického obsahu/služeb (např. SW služby poskytované formou elektronické distribuce, PC hry apod.), případně další služby (instalace, servis apod.) umístěné prodávajícím na webovém rozhraní obchodu.    

8.      Je-li v nabídce prodávajícího uvedena též služba (např. HW) s možností financování této služby prostřednictvím leasingu (formou splátek), pak prodávající není poskytovatelem této služby (pouze zprostředkovatelem) – smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a leasingovou společností. Na tento případ se nevztahují tyto obchodní podmínky.   

9.      Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze ilustrativní význam a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

10.   Kupující má možnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že souhlasí s jejich obsahem.     

11.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

12.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

13.   Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat – tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniká po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

1.      Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obsahuje jeho označení, jakož popis hlavních vlastností zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  

2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno území České republiky. Pro případ, kdy má být zboží dle požadavku kupujícího odesláno mimo území České republiky, je nutná výslovná dohoda o těchto nákladech mezi prodávajícím a kupujícím; bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.

3.      Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby týkající se ceny, např.:

·         uvedená cena zboží bude zjevně chybná a nesprávná, nepřiměřeně nízká a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží,

·         u číselného údaje uvádějícího cenu zboží chybí či přebývá jedna či více cifer,

·         sleva poskytnutá na zboží přesahuje 50% ceny, aniž bylo dané zboží zařazeno do zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem, inzerující výši slevy).

O těchto zjevných chybách ceny bude prodávající obratem informovat kupujícího; nedojde-li k jiné dohodě s kupujícím, je prodávající oprávněn ke zrušení kupní smlouvy.

  

4.      Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, učiněných na webovém rozhraní obchodu. K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy kupující vloží jím vybrané zboží „do košíku“, objednávku potvrdí a odešle prodávajícímu.            

5.      Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil; v této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6.      Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím. Přijetí objednávky potvrdí prodávající neprodleně informativním emailem (s uvedením čísla objednávky) odeslaným na adresu elektronické pošty – email zadaný kupujícím v objednávce.   Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.  

 7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající neúčtuje kupujícímu žádné další komunikační poplatky.

 8.     Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811  a ust. § 1820 občanského zákoníku.

III. Cena zboží a platební podmínky               

1.      Všechny ceny uváděné u zboží jsou ceny smluvní; ceny jsou uvedeny jako aktuální a platné ceny v CZK, vyjma případu zjevně chybné ceny (viz čl. II, bod 3 těchto obchodních podmínek). Ceny uvedené u daného zboží jsou konečné, včetně DPH a ostatních daní/poplatků, vyjma poplatků za přepravu, dobírku apod., jejichž výše je závislá na volbě kupujícího v rámci nákupního košíku při vytvoření objednávky.

2.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu zejména následujícím způsobem (dle volby kupujícího):

·         v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese uvedené při objednání zboží, a to po potvrzení (e-mailem) ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí;

·         dobírka – platbu za zboží uhradí kupující poštovnímu doručovateli/kurýrovi při převzetí zboží;

·         bankovní převod – kupující uhradí kupní cenu na účet prodávajícího, který mu prodávající sdělí (včetně variabilního symbolu platby) po obdržení objednávky, a to nejpozději do 3 dnů. Při tomto způsobu zvoleném platby je kupní cena zboží placena před odesláním zboží; do doby jejího zaplacení nebude zboží odesláno. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího;

·         případně další formou úhrady zveřejněnou na webovém portálu           

3.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Pro uplatnění slevového kuponu či jiného obdobného poukazu (dále též „Slevový kupon“) jsou závazné podmínky prodávajícího pro jeho použití, zejména

·       Slevový kupon musí být použit pouze pro zboží, resp. kategorii zboží, pro kterou je určen,

·       je nutno respektovat minimální cenu nákupu zboží, stanovenou pro uplatnění Slevového kuponu,

·       není přípustné použití Slevového kuponu ve spojení s jinou slevou, a to i v případě, že sčítání těchto slev nebylo prodávajícím výslovně zakázáno,

·       Slevový kupon lze uplatnit pouze jednorázově (nikoliv opakovaně).

Kupní smlouva, u které došlo k uplatnění Slevového kuponu v rozporu se stanovenými podmínkami, není pro prodávajícího závazná (prodávající je oprávněn prohlásit kupní smlouvu za neplatnou). 

 

4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu při platbě v hotovosti (osobní odběr) účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

IV. Přeprava a dodání zboží, cena dodání

1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.  Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle prodávající zboží obvykle nejpozději do 2 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem, případně se jedná o zboží dle individuální objednávky kupujícího, bude kupující o termínu dodání zboží vyrozuměn.  Prodávající není zavázán k odeslání zboží ve stanovených/dohodnutých termínech dodání, pokud nejsou splněny podmínky dodání (viz zejména bod 6 tohoto článku obchodních podmínek).

3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost obalů, počet balíků atd.) a v případě jakýchkoliv zjevných závad toto neprodleně oznámit přepravci (uvést výhradu). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, nicméně pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné sepsat s dopravcem zápis o zjištěné škodě. Podpisem dodacího listu (bez výhrady zjevného poškození) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě, že po převzetí od dopravce bude kupujícím zjištěno, že dodané zboží je neúplné či poškozené, je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, sepsat s dopravcem zápis o zjištěné škodě.      

Jakékoliv poškození zásilky je nutno oznámit neprodleně též prodávajícímu.

 

5.      Způsob dodání zboží a náklady (poplatky) na dodání zboží na území České republiky jsou závislé na kupujícím zvoleném poskytovateli dopravy/ event. osobním odběru a způsobu úhrady při vystavení objednávky.    

 

6.      Podmínkou pro dodání zboží je:

a) volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce;

b) případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu). Pokud kupující neuhradí cenu zboží do 14 dnů od vystavení proforma faktury, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a zboží „blokované“ dle objednávky kupujícího uvolnit k dalšímu prodeji.

  

7.      Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce kupujícímu, který je podnikatelem a v okamžiku prodeje je současně plátcem DPH, přičemž se bude jednat o zboží fakturované s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání zboží adresa sídla či provozovny podnikatele uvedená v obchodním, živnostenském či jiném obdobném rejstříku.   

8.      Je-li zboží dodáváno dle odstavce a) nebo b) bodu 4.5. těchto obchodních podmínek je věc kupujícímu (spotřebiteli) odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá. To neplatí v případě, kdy dopravce určil kupující, aniž by mu byl prodávajícím nabídnut; v těchto případech je zboží odevzdáno kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním, aby kupující uplatnil vůči dopravci práva z přepravní smlouvy (§ 2090 odst. 2 občanského zákoníku).

9.      Je-li předmětem prodeje služba digitálního obsahu/elektronická licence (dále též „ SW služba“) platí pro její dodání následující specifické podmínky:

·         k dodání SW služby dochází způsobem uvedeným v popisu konkrétní SW služby (např. doručením licenčního/elektronického klíče či elektronického odkazu na jeho stažení) obvykle formou e-mailu zaslaného na kupujícím určenou e-mailovou adresu; 

·         okamžikem zpřístupnění číselných kódů (kupónů/poukázek) kupujícímu pro aktivaci těchto SW služeb poskytnutím elektronického klíče, se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem dané SW služby v souladu s licenčními podmínkami příslušného výrobce SW (tj. nositel autorských práv);

·         kupující je uživatelem SW služby po dobu, kterou zvolil při objednání této služby spolu s její cenou;   

·         prodávající neodpovídá za správnou funkci SW služeb – případné vady řeší kupující přímo s poskytovatelem SW služby.     

V.  Poučení kupujícího – spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

1.      Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 5.7. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

2.      Právo odstoupení od smlouvy náleží kupujícímu – spotřebiteli bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu běží 14tidenní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

3.      Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na adresu prodávajícího. . Kupující – spotřebitel může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nacházející se na těchto webových stránkách; použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy však není pro spotřebitele povinné.

4.      Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.

5.      Důsledky odstoupení od kupní smlouvy:

  • Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
  • Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat prodávajícímu zpět na jeho adresu anebo předat prodávajícímu zboží obdržené na základě kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.
  • Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

6.      Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.      Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:

a)   poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)   o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)   o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)   uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

l)    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VI. Odstoupení od smlouvy podnikatelem

1.      Je-li kupujícím podnikatel, je tento oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

2.      Po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím může dojít ke zrušení smlouvy a vrácení zboží, dle podmínek odsouhlasených prodávajícím.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 3.     Ustanovení uvedená v bodě 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady na tomto zboží, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 2 let od převzetí zboží.

5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy kupující oznámil prodávajícímu výskyt vady (osobně, písemně, emailem atd.).

6.      Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z následujících variant:

a)  nárok na bezplatné odstranění vady opravou, nebo

b)   odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti; nebo

c)  přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d)   vrácení kupní ceny na základě odstoupení kupujícího.

Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu současně s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní – li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.      U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku)

9.      Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží předložením dokladu o koupi nebo jiným vhodným způsobem. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující uplatnil reklamaci.

10.   Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

11.   Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

12.   Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 13. U oprávněné reklamace náleží kupujícím úhrada nezbytně nutných nákladů.

 14. Záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a následujících občanského zákoníku poskytuje prodávající, je-li to ve smlouvě dohodnuto a/ nebo vyplývá-li to z prohlášení prodávajícího a/nebo je záruční doba/doba použitelnosti uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží.

 15. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 písm. e) občanského zákoníku.

5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. Ochrana osobních údajů  

1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.

2.      Prodávající prohlašuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) (i) přijal opatření za účelem ochrany osobních údajů (ii) řídí bezpečnostní rizika tak, aby nedošlo k ohrožení osobních údajů (iii) zajišťuje výkon práv subjektů osobních údajů (tzn. i kupujícího) v souladu s Nařízením GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

3.      Bližší informace o účelu, rozsahu, způsobu a době zpracování osobních údajů prodávajícím jsou obsahem Informace o zpracování osobních údajů (dále též „Informace“), která je kupujícímu k dispozici při poskytnutí osobních údajů na webové stránce prodávajícího. Kupující se zavazuje, že se s obsahem této Informace seznámí.

X. Doručování

1.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

2.      Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

XI. Závěrečná ustanovení         

1.      Prodávající zajištuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného zařízení nebo baterií/akumulátorů v provozovně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností, pokud si kupující objedná do domácnosti dovoz zboží obdobného typu a použití (zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží).    

2.      Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

3.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Více informací na www.coi.cz.

 4.     Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudu dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele, že subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení v případě spotřebitelských sporů z kupních smluv, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, internetová adresa: http://adr.coi.cz/cs, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách Česká obchodní inspekce. Bližší informace o mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na stránkách http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Dále je možné on-line řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím k tomu určené ODR platformy – viz internetová adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

 5.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  

 6.     Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

7.      Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 01.01.2022.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/ o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.