GDPR

O nás

Osobní údaje, které poskytujete, jsou zpracovány AT Computers a.s. se sídlem Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, IČ: 61672599, DIČ: CZ61672599, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B.1975.

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající. V případě, kdy je na zpracování osobních údajů vyžadován Váš souhlas, nebudeme si souhlas nijak vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí uzavření smluvního vztahu, poskytnutí služby prodeje zboží nebo povinnosti námi stanovené.

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Ochrana osobních údajů, ochrana soukromí a práv každého jednotlivce je jednou ze základních hodnot, které zaměstnanci AT Computers dodržují.

Naši zaměstnanci si plně uvědomují hodnotu a citlivost osobních údajů, se kterými přichází do styku a se kterými pracují. Jsou si plně vědomi škod, které může vyzrazení, zničení nebo pozměnění těchto údajů způsobit každému jednomu majiteli těchto údajů, každému jednomu z Vás.

AT Computers a každý zaměstnanec AT Computersse osobně zavazují chránit důvěrnost, dostupnost a neporušenost osobních údajů, se kterými přichází do styku a se kterými pracují, protože to považuje za věc své osobní profesní cti bez ohledu na to, jestli jej k tomu zavazuje právní akt. Osobní údaje, se kterými naši zaměstnanci přichází do styku a se kterými pracují, nikdy nezveřejní, nikomu neoprávněně nepředají, nikdy je nepozmění nebo nezničí, mimo rozsahy stanovený náplní práce. Aby se naši zaměstnanci vyhnuli nezamýšlenému vyzrazení, zničení nebo pozměnění, osobních údajů, se kterými přichází do styku a se kterými pracují, pravidelně se v dané oblasti vzdělávají a absolvují pravidelná školení.

Každý náš zaměstnanec věnuje maximální úsilí tomu, aby zabránil vyzrazení, zničení nebo pozměnění, osobních údajů, se kterými přichází do styku a se kterými pracuje. To znamená, že dodržuje bezpečnostní opatření informační bezpečnosti, chrání osobní údaje v listinné podobě, všímá si svého okolí a neprodleně hlásí jakékoliv podezřelé chování výpočetní techniky, svých kolegů nebo třetích stran.

AT Computers a její každý jeden zaměstnanec věnuje maximální úsilí tomu, aby bylo zajištěno spravedlivé a transparentní zpracování osobních údajů, za tímto účelem, jsou zpracovány procesy, které nepřetržitě vylepšujeme tak, aby každý subjekt měl v každém okamžiku k dispozici odpověď na jakoukoliv otázku týkající se jeho osobních údajů a jejich zpracování.

AT Computers a její každý jeden zaměstnanec věnuje maximální úsilí tomu, aby bylo zajištěno naplnění práv subjektů osobních údajů, a za tímto účelem jsou implementovány jednak odpovídající technologie a jednak zavedeny správné procesy.

 

Na koho se obrátit v otázkách Vašich osobních údajů a Vašich práv

V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně Vašich osobních údajů nebo výkonu Vašich práv neváhejte kontaktovat naše pracovníky, kteří jsou plně připraveni poskytnout Vám plný informační servis nebo pomoci s plněním Vašich práv.

V takových případech kontaktujte:

AT Computers a.s., Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00,  telefon +420 596253111, email privacy@atcomp.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytujete a které my zpracováváme, slouží k uzavření smlouvy a k jejímu plnění, bez těchto údajů by to bohužel nebylo možné. Jedná se o:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Bankovní spojení, bankovní účet
 • Přehled (historie) realizovaných nákupů
 • V případě procesu náboru uchazečů o zaměstnání - osobní údaje, které jsou obsahem Vámi poskytnutého životopisu nebo fotografie.

 

Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

Výše uvedené osobní údaje, které poskytujete, jsou zpracovány na základě níže uvedeného právního základu:

 • Plnění či uzavření smlouvy
  • Nákup a prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace
 • Plnění právní povinnosti
  • Povinnost dle českého práva nebo práva EU - Zákon o účetnictví, Zákoník práce, Zákony v oblasti soc. zabezpečení a zaměstnanosti, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) atd.
 • Oprávněný zájem
  • Ochrana majetku (kamerový systém), předávání v rámci naši společnost/organizace pro administrativní účely, přímý marketing.
 • Váš kvalifikovaný souhlas (pokud nám byl udělen)
  • Zasílání obchodních sdělení elektronickou formou.

 

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Vaše osobní údaje si předáváme pouze v rámci naší společnosti AT Computers a.s.Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

 • Naši dodavatelé pro zajištění logistiky (dodávka zboží a služeb) – plnění smlouvy.
 • Naši partneři pro zajištění kampaní, školení, registrace, reklamace a získání zpětné vazby pro vylepšení zboží a služeb poskytovaných našim zákazníkům – oprávněný zájem (vylepšení zboží a služeb).
 • Auditorské společnosti – plnění právní povinnosti.
 • IT společnosti – na základě oprávněného zájmu. Jedná se o outsourcing IT služeb a případný přístup k osobním údajům v rámci správy IT systémů.
 • Dodavatelé (výrobci) IT Produktů - v rámci reportingu jsou dodavatelům předávány informace (osobní údaje) o našich obchodních partnerech.
 • Orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně - na základě plnění právní povinnosti.

Každý subjekt/třetí stranu, které Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem předáváme (pokud se nejedná o plnění právní povinnosti), zavazujeme smlouvou, která mimo jiné ustanovuje:

 • Povinnost chránit osobní údaje
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Povinnost spolupráce při kontrole dodržování ustanovení GDPR

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje si předáváme pouze v rámci naši AT Computers. Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

 • Naši partneři pro zajištění registrace, reklamace a získání zpětné vazby pro vylepšení zboží a služeb poskytovaných našim zákazníkům – oprávněný zájem (vylepšení zboží a služeb).

Každý subjekt/třetí stranu, které Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem předáváme (pokud se nejedná o plnění právní povinnosti), zavazujeme smlouvou, která mimo jiné ustanovuje:

 • Povinnost chránit osobní údaje
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Povinnost spolupráce při kontrole dodržování ustanovení GDPR

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje uchováváme minimálně po dobu trvání smlouvy. Ve většině případů jsme nuceni uchovávat Vaše osobní údaje v souladu se zákony (Zákon o účetnictví, Zákoník práce, Zákony v oblasti soc. zabezpečení a zaměstnanosti, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) atd.) to je zpravidla po dobu 10 let.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání budou zlikvidovány neprodleně poté, kdy dojde k obsazení pracovní pozice uzavřením pracovní smlouvy s jiným uchazečem, vyjma situace, kdy uchazeč udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předkládání budoucích nabídek na pracovní pozice u AT Computers a.s.   

Pokud Vás zajímají konkrétní jednotlivé lhůty uchování Vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat:

AT Computers a.s., Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00,  telefon +420 596253111, email privacy@atcomp.cz

Zpracování cookies, sledování IP adres a jiné prostředky technologického sledování

Nepoužíváme prostředky pro sledování, analyzování a vyhodnocování cookies, IP adres a jiných elektronických značek.

 

Profilování na základě osobních údajů

AT Computers neprovádí profilování na základě poskytnutých osobních údajů.

 

Vaše práva

AT Computers se hlásí k principům zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a je připravena plně spolupracovat při výkonu Vašich práv.

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů. Námitku lze uplatnit v případech kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany nebo proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Omezení zpracování osobních údajů – na základě Vaší námitky dojde k omezení zpracování Vašich osobních údajů. Do vyřešení námitky je zpracování osobních údajů omezeno.

Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

AT Computers Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz. výše). Zároveň Vás AT Computers informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 

Ochrana osobních údajů

AT Computerszajišťuje ochranu Vašich osobních údajů systémem řízení bezpečnosti, založeném na analýze rizik osobním údajům. AT ComputersVás ubezpečuje, že neustále hodnotí bezpečnostní situaci a rizika a upravuje své plány bezpečnosti tak, aby nedošlo k ohrožení Vašich osobních údajů. Chceme Vás ujistit, že jsou implementovány odpovídající postupy a technologie pro zajištění informační, fyzické i administrativní bezpečnosti a to jak organizačními, tak technickými prostředky. Z pochopitelných důvodů neuvádíme tyto postupy a mechanismy na tomto místě.